Skatt

Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse. Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse av innfordringshensyn. Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet Klage på skatte- og avgiftsvedtak.Lovens oppregning av rimelighetsårsaker er ikke uttømmende, jf. ”lignende årsaker”. Også andre forhold som er knyttet til skyldneren og som begrenser hans mulighet til å forbedre sin økonomiske situasjon kan være relevante. Nedenfor følger et utvalg av omstendigheter som kan tillegges vekt ved vurderingen av om tilstrekkelig rimelighetsårsak foreligger. Listen er ikke uttømmende, også andre forhold kan komme inn i vurderingen:

  • Rusmisbruk
  • Høy alder
  • Langvarig rehabilitering
  • Dødsfall i familien
  • Sykdom, som i seg selv ikke tilfredsstiller kravet til ”særlig alvorlig sykdom”
  • Forholdet til sosialtjenesten, mottager av sosialstønad
  • Sosiale problemer
  • Langvarige økonomiske problemer
  • Familiesituasjon, stor forsørgelsesbyrdelangvarige økonomiske problemer
  • Lengre fengselsopphold
Kontakt oss

La ikke gjelden vokse deg over hodet.
Få hjelp i dag!